12 april 2022

posts

Det är dags att vi börjar ställa högre krav på elmätarna i laddboxarna. Nyligen presenterade den statliga myndigheten Swedac en rekommendation. Det föreslås att elmätarna ska vara godkända enligt en MID-klassning. Ett sådant godkännande innebär att mätaren ska uppfylla krav på kvalitet och mätnoggrannhet. Det är ett förslag i rätt riktning men Sverige bör gå längre än så, uppmanar Infometric.

Vinterns höga elpriser och kriget i Ukraina har satt fokus på energifrågorna och vårt beroende av el. Infrastrukturen för laddning av elbilar byggs nu ut i snabb takt och det ökar efterfrågan på el ytterligare. Förvånande nog finns det idag inga formella krav på elmätarna i de publika laddboxar som installeras runt om i landet, varken när det gäller funktionskrav eller mätnoggrannhet, skriver företrädare för Infometric i en debattartikel.

De mätare som används är oftast av en förhållandevis enkel typ och mätnoggrannheten är inte garanterad. Det finns därmed inga garantier för att elbilsägarna får den laddning som de betalar för.

-Idag är det svårt att få en klar bild av hur stora avvikelserna är det gäller tankning av el, då elmätarna inte kontrollmäts på samma sätt. Laddboxarna har heller inte något räkneverk så att de går att se hur mycket laddning de levererat till bilen. Elbilsägarna får helt enkelt lita på att debiteringen stämmer, men har ingen möjlighet att själva kontrollera den, säger Henrik Nygård, marknads- och kommunikationschef på Infometric.

Även om avvikelserna i laddstationerna kan vara små så blir det sammantaget mycket stora summor. Ett räkneexempel: En elbilsägare som kör 3 000 mil under ett år och laddar sin elbil i publika laddboxar betalar sammanlagt omkring 20 000 kronor för laddningarna. Då har vi räknat med ett elpris på 3 kr per kWh och att elbilen drar 2,5 kWh per bil.

– Om det i räkneexemplet är en mätavvikelse på 5 procent i laddboxarna och elbilisterna går miste om denna el så motsvarar det omkring 1 000 kr i rena pengar på ett år – bara för en elbilsägare. Sådana stora avvikelser skulle alltså aldrig accepteras när det gäller tankning med fossila drivmedel, säger Thomas Ericson, styrelseordförande för Infometric.

Slår vi ut detta på landets mer än 300 000 laddbara fordon blir det mycket stora summor varje år, mer än 100 miljoner kronor. Och samtidigt beräknas antal laddbara fordon i Sverige öka till hisnande 2,5 miljoner redan 2030.

Det är dags att vi börjar ställa högre krav på elmätarna i laddboxarna, anser Infometric. Nyligen presenterade den statliga myndigheten Swedac en rekommendation när det gäller installation av publika laddboxar. Det föreslås att elmätarna i laddboxarna ska vara godkända enligt en MID-klassning (Metering Instrument Directive). Ett sådant godkännande innebär att mätaren ska uppfylla de krav på kvalitet och mätnoggrannhet som myndigheterna ställer på mätare som ska användas för debitering.

Det föreslås också att mätnoggrannheten i laddboxarna ska kunna kontrolleras efter installation, alltså på samma sätt som sker när det gäller pumpar för fossilt drivmedel.

-Det är ett förslag i rätt riktning men Sverige bör gå längre än så. Det finns ingen anledning att ha lägre krav på mätare för elbilsladdning än för mätare för bensin och diesel. Sveriges elbilister ska inte behöva betala extra för att vi har mätare som inte har en kontrollerad mätnoggrannhet, säger Henrik Nygård.

I Tyskland har politikerna gått före EU:s lagstiftning och infört strängare krav på elmätare i laddboxar. Sverige bör gå samma väg. Regeringen bör under året ge Swedac i uppdrag att utreda hur en lagstiftning kan se ut, där vi värnar elbilsägarna och inför högre krav på mätnoggrannhet i Sveriges laddinfrastruktur, uppmanar Infometric.