28 november 2023

Nybyggnationen av bostäder har som bromsat in rejält men för elinstallatörer finns en annan marknad med mycket snabbt tillväxt: Gemensam el eller IMD. Elcompaniet är en av de elinstallatörer som arbetar mycket med IMD.

I äldre bostadsrättsföreningar är det fortfarande vanligt att lägenheterna har sina egna elabonnemang där var och en av medlemmarna betalar avgifter på elabonnemanget, både till nätbolag och elleverantör. Tillsammans kan de fasta avgifterna uppgå till mer än 2 000 kr per år. Det här är pengar som kan sparas in genom att säga upp de privata elabonnemangen och istället använda fastighetsabonnemanget även för hushållselen. Genom att låta Infometric automatiskt avläsa både fastighetsel och hushållsel i varje lägenhet, bibehålls kopplingen mellan elförbrukning och elkostnad. Medlemmen får sin elräkning på månadsavin från föreningens förvaltare istället för på egen räkning från elbolagen.

I en förening med 100 lägenheter innebär ofta en övergång till Gemensam el en årlig besparing på upp mot 200 000 kr. Det är svårt att hitta lika bra investeringar för en brf. Gemensam el ger även bättre förutsättningar för solceller i fastigheten genom att enbart ett abonnemang används för den el som både lägenheterna och fastigheten förbrukar och producerar. Fördelen med detta är att lägenheterna kan nyttja ett eventuellt överskott av solcellsproducerad el som då inte behöver säljas till elnätet. När det gäller elbilsladdning är det enkelt att debitera elkostnaden via månadsavgiften – det har Infometric system för.

Elcompaniet har blivit specialister på installation av Gemensam el hos bostadsrättsföreningar och det som behövs vid övergången till det. När en brf går över till Gemensam el byter man ut varje lägenhetsmätare. Det är mätare som tillhör elnätsägaren och som måste ersättas. Det behövs också en ombyggnad i elservisen för att flytta mätpunkten för inkommande fastighetsel. Vid Gemensam el köps all el in via fastighetsabonnemanget och sedan mäter Infometric förbrukad el individuellt för varje lägenhet.

För hållbarhetens skull och för att hålla kostnaderna nere försöker man så långt som möjligt behålla befintliga elserviser för fastighetselen.
– Så länge elsäkerheten och livslängden är god finns ingen anledning att byta till en helt ny elservis. Istället bygger vi om den befintliga. Men det finns ingen standardlösning för det utan det kan skilja sig från elservis till elservis, säger Johan Persson på Elcompaniet.

Infometric och laddstolpar
Infometric har en branschledande lösning för mätning och debitering från laddstolpar. Vi kan också hantera dynamisk laddning, vilket innebär att olika personer kan ladda sin elbil på samma laddplats och fortfarande få just den förbrukningen på sin hyresavi.

Brf:er får göra momsavdrag för IMD
Bostadsrättsföreningar som investerar i IMD, individuell mätning och debitering av el, vatten, värme och laddplatser har rätt att göra avdrag för momsen på inköp och installation av mätsystemen, enligt en rättslig vägledning från Skatteverket. Avdraget kan göras fem år tillbaka i tiden, räknat från den dag som investeringen gjordes. Skatteverkets ställningstagande är en väntad följd av en tidigare dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Infometric kan hjälpa er att göra en kalkyl på de besparingar som en brf kan göra med Gemensam el.
Det enda vi behöver för att göra en beräkning är följande uppgifter:

Vad heter brf:en?
Hur många lägenheter?
Vilken ort?
Antal huskroppar?
Var sitter mätarna, källare, nischer, lägenheter?
Vem är ekonomisk förvaltare?

Kontakta oss så hjälper vi er vidare:
marknad@infometric.se
08-594 775 44