5 december 2019

posts

Den 1 december införs nya krav på IMD för värme och tappvarmvatten.

Nu inför regeringen krav på individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus efter påtryckningar från EU-kommissionen. Kravet på att installera IMD värme träder i kraft den 1 juli 2021. 

Förslaget innebär i korthet

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Vad händer nu som kan vara intressant att hålla koll på?

Såväl kravet på IMD tappvarmvatten vid ombyggnad och IMD värme för vissa flerbostadshus börjar gälla först juli 2021. Under hösten 2020 ska kraven för IMD tappvarmvatten i nyproduktion vara implementerade i svensk lag, men på vilket sätt har ännu inte presenterats.

Hur ska fastighetsägare agera för att klara kraven på IMD värme den 1 juli 2021?

Ett sätt är naturligtvis att ha en energiprestanda under kravnivåerna. Ligger man över och träffas av kravet tvingas man att agera, antingen genom att installera IMD värme, påvisa att IMD värme inte är kostnadseffektivt eller att ha konkreta planer på andra, riktiga, energieffektiviseringsåtgärder. Vi för nu en diskussion med Boverket som har bemyndigande att förtydliga detta. Regeringen har tydligt aviserat att beräkningarna för kostnadseffektivitet ska vara enkla för att undvika onödigt tung administration för drabbade fastighetsägare och tillsynsmyndigheter.

När kommer besked om hur tillsynen ska ske, vilka ombyggnader som utlöser krav på IMD varmvatten och vad som krävs för att undantag ska gälla?
Boverket har fått bemyndigande att ta fram vägledning kring detta. Så den frågan får ställas till Boverket. Det är naturligtvis bra om dessa vägledningar är på plats så fort som möjligt. Det viktiga är naturligtvis att de blir bra.

Hur kommer de nya reglerna påverka svenska fastighetsägare?
Tappvarmvattenkravet gäller alla flerbostadshus som genomgår ombyggnad av tappvarmvattenistallation. För kravet på IMD värme 2021 uppskattas att cirka 14 procent av flerbostadshusbeståndet har en energiprestanda som ligger över kravnivåerna.

Vilka fördelar finns det med kraven?
IMD för tappvarmvatten har fördelar när det gäller rättviseaspekten mellan de boende eftersom de bara betalar för varmvatten som de själva förbrukar.

Källa: Förvaltarforum