Hållbara energi­lösningar som lönar sig

Vänd dig till oss för IMD, Gemensam el, debitering från laddstolpar och för att maximera uttaget från solcellsanläggningen.

Infometric hjälper fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att effektivt mäta och sänka sina energikostnader.

Vi är komplett tjänsteleverantör av energimätning och IMD (Individuell Mätning och Debitering) av el, vatten, värme och temperatur i lägenheter.
Vi erbjuder också lösningar för debitering av laddplatser. Våra lösningar gör fastigheter både energi- och miljöeffektivare. På så vis bidrar Infometric till att skapa en grönare värld.

Vår historia

Sedan starten 1995 har vi samlat in mer än en miljard mätvärden.

Infometric bildades 1995 som ett företag som huvudsakligen arbetade med mätarlösningar och elmätare för elnätsbolag. Under årens lopp har företaget utvecklats mer gentemot fastighetssektorn och olika lösningar för energieffektivisering.

År 2000 köptes företaget av Vetico. Vetico är fortfarande huvudägare men det finns också privata investerare, exempelvis fd hockeyproffset Niklas Lidström.

Infometric är ett företag med stark tillväxt som 2022 omsatte omkring 88 miljoner kronor. Under årens lopp har vi utvecklat en egen plattform för energimätning och undermätning. Idag är vi ett marknadsledande företag inom mätinsamlingssystem, IMD, med mer än 450 000 mätpunkter i drift, över hela landet.

Vi är en stabil partner för både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och deras partners.
Företaget har omkring 50 medarbetare och har kontor i Sollentuna och Göteborg.

Lagen om visselblåsning

Från och med slutet av december 2023 krävs att alla privata företag med fler än 50 anställda ska ha en funktion för visselblåsning.

Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet. Infometric följer självklart denna lag och har en funktion för hur visselblåsning kan ske.

En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

Genom den här funktionen kan personer rapportera om ekonomisk brottslighet, såsom mutor, stöld och bedrägeri, samt andra missförhållanden som är av allmänt intresse.

Det kan exempelvis handla om intressekonflikter, säkerhetsbrister, miljöbrott, diskriminering, trakasserier och liknande överträdelser.

Ärenden som handlar om den enskildes egen arbetssituation, liksom mindre förseelser, klagomål och allmänt missnöje, hanteras inte via visselblåsarfunktionen.

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och ska kontrollera att verksamhetsutövare lever upp till kraven om interna visselblåsarfunktioner.

Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft i december 2021 och bygger på ett EU-direktiv från 2019. Målet var att ge ett starkare skydd för personer som rapporterar om missförhållanden och få tydligare rutiner ute i organisationerna. Den nya lagen gäller både offentlig och privat verksamhet.

Anmälan skickas till mejladressen nedan. Endast en personalrepresentant på företaget har tillgång till den och full anonymitet är garanterad.

anmalan@infometric.se

Kvalitetsarbete

För Infometric är kvalitet en hjärtesak och det har grundat vårt företags framgång och vår årligen starka tillväxt. Här är några exempel på hur vi arbetar med det:

 1. Tydliga kvalitetsmål

Vi tror på att sätta tydliga och mätbara mål när det gäller kvalitet och kundnöjdhet. Därmed kan vi följa och mäta våra framsteg och arbeta med ständig förbättring.

 1. Investerar i kompetens

Vårt team består av högkvalificerade och engagerade personer som drivs framåt av våra kunders framgång. Vi säkerställer att de har den kompetens och kunskap som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. I det ingår också att vara en så aktiv arbetsgivare så att våra anställda väljer att stanna kvar hos oss.

 1. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering

Det krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering för att upprätthålla högsta kvalitet. Vi granskar regelbundet våra processer, produkter och tjänster för att identifiera områden som behöver förbättras och utvecklas. Det kan handla om att förbättra kundresan eller att utveckla våra mjukvaruplattformar.

 1. Starkt kundfokus

Vi lyssnar aktivt på våra kunders behov och förväntningar. Genom att förstå kundernas krav kan vi anpassa och skräddarsy våra lösningar för att säkerställa att de är nöjda och att vi alltid levererar kvalitet som överträffar deras förväntningar.

 1. Ansvar och transparens

Kvalitet innebär att ta ansvar för våra handlingar och att vara transparenta i våra processer, även på personlig nivå. Vi delar gärna information om vårt kvalitetsarbete och försäkrar oss om att våra kunder och intressenter har förtroende för att vi tar kvalitet på allvar.

 1. Ständig förbättring

Vi arbetar med ständig förbättring. Genom att vara öppna för förändring och innovation kan vi säkerställa att vi förblir relevanta och att våra produkter och tjänster fortsätter att höja kvalitetsstandarden.

 1. Ett helt företagsansvar

Kvalitetsarbetet omfattar hela vår organisation, från ledningsnivå till de som arbetar närmast kunderna varje dag. Alla är medvetna om vikten av deras roll i att upprätthålla och förbättra kvaliteten i allt vi gör.

Uppförandekod (Code of Concuct)

Vår uppförandekod (Code of Conduct) är de riktlinjer och normer som vägleder Infometrics medarbetare och ledning. Den hjälper oss att bygga vår starka företagskultur, upprätthålla höga etiska standarder och bygga förtroende hos kunder, partners och samhället.
Våra tre ledord är engagemang, expertis och inkluderande. Här är några exempel på vad det betyder i praktiken:

 1. Etiska grundprinciper:

Vi står alltid för ärlighet, integritet, respekt, ansvarstagande och rättvisa.

 1. Laglydighet:

Vi och våra anställda följer alla gällande lagar och regler, både nationella och internationella.

 1. Mångfald och inkludering:

Vi omfamnar mångfald och inkludering, där alla individer behandlas med respekt oavsett deras kön, ålder, etnicitet, religion eller andra identifierande faktorer.

 1. Skydd av känslig information:

Vi skyddar företagets och våra kunders konfidentiella information.

 1. Relationer med och krav på affärspartners:

Vi behandlar våra leverantörer, kunder och affärspartners på ett rättvist och etiskt sätt. Vi kräver av våra samarbetspartners och leverantörer att de lever upp till denna uppförandekod. Vi samarbetar inte med företag som bryter mot den.

 1. Miljömedvetenhet och hållbarhet:

Vi är engagerade i miljömedvetenhet och hållbarhet med riktlinjer för att minimera miljöpåverkan och främja ansvarsfull resursanvändning.

 1. Ansvar och konsekvenser:

Alla anställda är ansvariga för att uppförandekoden följs och att brott mot den rapporteras till ledningsgruppen.

 1. Kommunikation och utbildning:

Ledningen arbetar aktivt och kommunikativt med att säkerställa att alla anställda förstår och efterlever riktlinjerna.

 1. Ledningen går främst:

Det är ledningens ansvar att gå i främsta ledet vad gäller engagemang och föredömligt beteende när det gäller att efterleva och främja uppförandekoden.

 1. Uppföljning och utvärdering:

Vi har processer för att regelbundet utvärdera och uppdatera uppförandekoden för att se till att den förblir relevant och effektiv.

Arbetsmiljöpolicy

För Infometric är det självklart att ha kollektivavtal som grundar sig på principerna om trygghet, samarbete och hälsa. Vi anser att företag med kollektivavtal, i vårt fall IT-avtalet, blir mer konkurrenskraftiga än företag utan kollektivavtal. Avtalet ger rätt förutsättningar för att skapa jobb och tillväxt.

Kollektivavtalet möjliggör för chefer och anställda att komma överens om fler villkor i anställningsavtal. Avtalet innehåller mer flexibla arbetstidsregler, ersättningsregler och regler för anställningsformer. Lönerna bestäms utifrån medarbetarens prestation och utifrån företagets förutsättningar.

I övrigt arbetar Infometric efter följande principer när det gäller en god arbetsmiljö:

Säkerhet och ergonomi

Vi ser till att arbetsplatsen är säker och att de anställda har rätt utrustning för att undvika skador och olyckor. Det innefattar också att tillhandahålla ergonomiska arbetsplatser och utrustning för att minimera belastningsskador och främja god hälsa.

Arbetsbelastning och arbetslivsbalans

Infometric strävar efter att fördela arbetsbördan jämnt och undvika övertidsarbete i största möjliga mån. Att främja en sund arbetslivsbalans är viktigt för att förhindra arbetsrelaterad stress och utmattning.

Utbildning och utveckling

Infometric erbjuder möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning för att främja de anställdas yrkesmässiga utveckling och karriärmöjligheter.

Jämställdhet och mångfald

Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Det innebär att skapa en inkluderande miljö där alla anställda, oavsett kön, ålder, etnicitet eller bakgrund, känner sig välkomna och respekterade.

Kommunikation och samarbete

En öppen och ärlig kommunikation mellan arbetsgivare och fackföreningar är en grundläggande del av ett gott samarbete. Genom personalrepresentanter finns det möjligheter för de anställda att delta i beslutsprocesser och påverka arbetsvillkoren.

Hälsofrämjande åtgärder

Företaget erbjuder hälsofrämjande program och aktiviteter för de anställda, såsom friskvårdsbidrag och företagshälsa med hälsoundersökningar.

Konflikthantering och medling

Infometric har mekanismer för att hantera konflikter och tvister på arbetsplatsen. Det är viktigt att sådana mekanismer är tydliga och effektiva för att främja en fredlig och rättvis lösning av eventuella problem.

Lön och förmåner

Kollektivavtalet reglerar löner och förmåner, och det är viktigt att dessa är rättvisa och konkurrenskraftiga för att behålla och locka kompetent personal.

Infometric anser att god arbetsmiljö bygger på samarbete och respekt mellan arbetsgivaren och de anställda. Vi strävar efter att skapa en balans mellan arbetskrav och välbefinnande. Detta främjar en hållbar och produktiv arbetsplats där de anställda trivs och kan prestera sitt bästa.

Vår kundlöften

Långsiktighet

Vi vill skapa och vidareutveckla hållbara partnerskap med kunder och leverantörer som kompletterar vår verksamhet.

Expertis och konsultativ partner

Vi vill tillhandahålla teknisk expertis inom lösningar för energimätning. För oss är det viktigt att möta de marknadskrav som råder och som ständigt utvecklas.

Lägst totalkostnad

Vi vill hjälpa fastighetsägare och elnätsbolag att maximera värdet och utnyttja den fulla funktionaliteten i mätningen. För installatörer vill vi ge de bästa förutsättningarna för att skapa den smidigaste och mest kostnadseffektiva process i projektet som möjligt.

Öppenhet

Vi vill arbeta med standarder som inte låser in kunder eller partners i specifika lösningar men samtidigt uppnår en hög nivå av IT-säkerhet och integritet.

Några milstolpar sedan starten

1995

Grundas i Nyköping som en avknoppning från CEWE instrument med inriktning mot elnätsbolag i Norden.

2000

Förvärvas av Vetico AB Koncernen med ökat fokus mot fastighetsbranschen.

2003

Övertagande av första insamlingen av el.

2006

Blir en av leverantörerna i SAMS-gruppen.

2008

Påbörjar mätning av andra energislag som varmvatten, temperatur och värmemängd.

2014

Tredje generationens InfoSam släpps.

2016

Komplett tjänsteleverantör av IMD, energiuppföljning och service till fastighets- och elbolag i hela Sverige.

2019

Infometric förvärvar Cewes undermätningsverksamhet i Sverige. Bolagen är välbekanta med varandra.

2021

Vi passerar milstolpen mer än miljard insamlade mätvärden sedan starten 1995 och befäster vår position som marknadsledande inom IMD.