9 september 2021

posts

I somras skärptes kraven på mätning av varmvatten och värme i flerbostadshus och vid årsskiftet skärps kraven ytterligare. Infometric går igenom vad som gäller.

Den 1 juli i år infördes lagkrav på att installera mätare för värme och tappvatten i lägenheter i flerbostadshus. De byggnader som omfattas av IMD värme är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda, cirka 14 procent av Sveriges fastighetsbestånd.

Det är EU som i direktivet för energieffektivisering, EED, slagit fast att byggnader som har centrala system för värme och tappvatten eller som fjärrvärme också ska ha individuella mätare på lägenhetsbasis.

Efter nya förslag från regeringen våren 2021 så skärps kraven ytterligare 1 januari 2022. De nya reglerna berör till exempel IMD i nya byggnader, fjärravläsning, kostnadsfördelning och information till de boende.

Det finns ett antal undantag från kravet på IMD med hänvisning till teknisk genomförbarhet och lönsamhet. Även energieffektivisering av byggnaden kan ge undantag från kravet på IMD. Det är kommunen som är tillsynsmyndighet och som man vänder sig till med frågor om undantag från kravet på IMD. Byggnadsägaren behöver inte installera IMD värme om det är olönsamt eller om det inte är tekniskt genomförbart.

Det ges tid för byggnadsägare som vill göra energieffektiviserande åtgärder i stället för att installera mätare. Åtgärderna ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD värme. Om energieffektivisering av flerbostadshus genomförs så att gränsvärdet för energiprestanda underskrids undviks kravet på installation av IMD. Detta ska då vara gjort senast den 1 juli 2023 respektive den 1 juli 2026 om annan ombyggnad görs samtidigt.

Kravet på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Det ställs på de byggnader som har sämst energiprestanda uttryckt som primärenergital. Den som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital som överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme. Dock gäller hårdare krav i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län så att den som äger ett flerbostadshus som har ett primärenergital som överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.

Dessa gränser baseras på hur energiprestanda beräknades i energideklarationer som upprättats från den 1 januari 2019 fram till den 31 augusti 2020.

Viktiga datum
1 juli 2021 – IMD för uppvärmning ska ha installerats om byggnaden inte omfattas av undantagen eller om byggnadsägaren avser genomföra andra energieffektiviserande åtgärder. Skälen kan vara ekonomiska eller tekniska. IMD för tappvarmvatten ska installeras efter detta datum om det sker en ombyggnad med ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintligt system.
1 juli 2023 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som inte genomförs i samband med ombyggnad.
1 juli 2026 – Sista dag för att ha genomfört energieffektiviserande åtgärder som genomförs i samband med annan ombyggnad.

Källa: Boverket

Läs mer om IMD-krav:
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/IMD/